KATOLICKIE LICEUM MONTESSORI w KRAKOWIE

W założeniach chcemy być szkołą, w której uczeń otrzymuje wiedzę i kształci umiejętności w oparciu o wysokie standardy wynikające z przygotowania nauczycieli. Grono pedagogiczne pracuje zgodnie z założeniami neurodydaktyki, zna i stosuje szeroki wachlarz mnemotechnik, w relacjach z uczniem opiera się na pedagogice dialogu.

Metodyka Montessori czyni ucznia współodpowiedzialnym za swoje wykształcenie dając mu szerokie możliwości wyboru różnych ścieżek i sposobów realizacji programu oraz rozwijania własnych pasji i zainteresowań. Podstawowym sposobem organizacji pracy w Liceum Montessori są krótkie prezentacje wprowadzające i praca własna, podczas której uczeń samodzielnie decyduje co i w jakiej kolejności będzie w danym dniu materią jego działania.

Każdy uczeń jest wspierany zarówno wychowawczo jak i dydaktycznie przez osobistego tutora oraz ma możliwości częstych indywidualnych konsultacji z nauczycielami przedmiotowymi.

Wśród rzeczy dodatkowych, a jednak niemniej ważnych, chcielibyśmy rozwijać umiejętności medialne naszych uczniów (prasa, radio, scena), uwrażliwiać ich na bogactwo (kultura, nauka, turystyka) jakie daje Kraków, organizować różnego rodzaju wyprawy i podróże (poznanie świata, radzenie sobie…)

Na końcu to, co najważniejsze. Nieprzypadkowy jest przymiotnik „katolicki” w nazwie liceum.

W naszym Liceum Montessori:

– masz prawo do wolności wyborów,
– czujesz się bezpiecznie,
– jesteś szanowany,
– twoje zdanie jest słuchane i brane pod uwagę,
– umiemy zauważyć Twoje mocne strony,
– razem realizujemy nawet niezwykłe pomysły,
– mamy do siebie nawzajem zaufanie,
– dużo rozmawiamy: o planach, pasjach, problemach,
– rozwiązujemy konflikty,
– szanujemy zasady,
– dbamy o dobre relacje w grupie,
– każdy pracuje nad swoim charakterem i postawami,
– gdy potrzebujesz pomocy, otrzymujesz ją,
– w rozwijaniu mocnych stron towarzyszy Ci tutor,

Podczas pracy:

– pomagasz innym swoją pracą,
– masz prawo mieć inny pomysł na siebie niż wszyscy – my pomagamy go realizować,
– planujesz naukę zgodnie z Twoim stylem uczenia się i rytmem pracy,
– ustalasz indywidualną ścieżkę nauki,
– pracujesz twórczo,
– tworzysz i współtworzysz projekty,
– podejmujesz ciekawe wyzwania,
– sam decydujesz z czym, z kim i gdzie w danym momencie pracujesz,
– pracujesz efektywnie i masz czas na rozwijanie swoich pasji,
– zdobywasz trwałą wiedzę,
– uczysz się metod uczenia się i zapamiętywania,
– sam decydujesz kiedy jesteś gotowy by przedstawić zdobytą wiedzę,
– nikt Cię nie ocenia – wraz z nauczycielem określasz poziom swojej wiedzy,
– uczysz się w nie tylko w szkole: podróżujesz, odwiedzasz ludzi i miejsca,